Forventninger til specialpædagogisk arbejde på afd E og D.

Dette skriv har til formål at afstemme forventninger til, hvilke pædagogiske indsatser og hvilken tilgang, der arbejdes med på Låsby Skole i specialområdet. Se også matrix: ”Specialpædagogisk tilgang Låsby”.

Således kan vi fortsat orientere nye forældre om dette, samt gøre det tydeligt for nuværende og kommende kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

 

Der arbejdes med følgende i hver morgenSFO/lektion/pause/fritidsdel –altså hele dagen:

 

Overordnet skal eleverne i en hver situation kunne finde svar på De 9 H´er:

 • Hvad skal jeg lave – indhold
 • Hvorfor skal jeg lave det – skabe mening
 • Hvornår skal jeg lave det – tidspunkt
 • Hvor skal jeg lave det – placering
 • Hvem laver jeg det med – voksne, børn
 • Hvordan laver jeg det – metode
 • Hvor længe skal jeg lave det  – tidsperspektiv
 • Hvor meget skal jeg lave – mængden
 • Hvad skal jeg lave bagefter – indhold

 

Derfor anvender vi følgende specialpædagogiske værktøjer:

 • Visuelt dagsskema tilpasset den enkelte elev.

Som udgangspunkt således:

 • For indskoling og mellemtrin med markering af, hvor vi er på dagen- fx en pil/piktogrammer der tages af. Her bruges billeder.
 • For udskoling kan et skrevet skema bruges, såfremt eleverne vurderes nemt at kunne magte det. Husk alle skal i givet fald kunne magte det.
 • Markering i klassen af, hvilke voksne, der er på i løbet af dagen. (informationsmængden tilpasses gruppen)
 • Der laves individuelle/evt fælles arbejdssedler (eller lignende) for hver lektion.
 • Når der er anderledes skema er eleverne forberedt visuelt mindst en dag i forvejen – forældre orienteres, så de kan hjælpe med at forberede hjemmefra.
 • Brug tegneseriesamtaler/sociale historier – for udskolingen kan suppleres med skriftlige aftaler udviklingstrapper mm.
 • Vi arbejder med socialfag som selvstændigt fag og som en del af hverdagen – særligt i understøttende undervisning, men også i fritidsdelen i form af bl.a. vredeshåndtering, selvforståelse, selvkontrol mm.
 • Brug time-timere ofte.
 • Gør elevens placering i klassen/bilen mm tydelig, visuel.
 • Hav tydelige, trænede og visuelt støttede rutiner (til fx at skaffe ro i klassen eller komme ind af døren)

 

 

 • Husk, du har ansvaret for så få forstyrrelser for eleverne som muligt.
  • Overvej hele tiden, hvordan du kan nedbringe forstyrrelser i din klasse (herunder også visuelle opmærksomhed på oprydning, mængden af ting på væggene osv).
  • Skal du bruge af PC/mobil, mens du er på elever – så gør det ultrakort og evt. udenfor klassen så det forstyrrer mindst muligt.
 • Tag i teamet stilling til, hvilke elever, der (i et vist omfang!) kan håndtere og forstå sarkasme, ironi, dobbeltbetydninger.
 • Nedton abstrakte spørgsmål/bemærkninger som fx : ”Hvordan har du det”, ”hvad har du lyst til”, ”Jeg har brug for, at du….”, De andre synes ikke det er rart når…..” – særligt ikke før de er trænet i disse situationer med fx sociale historier og guides. 
 • Vi på, at ”Børn gør det bedste, de kan”.
  • ”Uhensigtsmæssig adfærd” skal undersøges ”under isbjerget”
  • Fysisk magtanvendelse skal undgås og må aldrig være et pædagogisk værktøj. Kun i tilfælde af, at eleven er til fare for sig selv eller andre (eller ødelægger dyre ting) må der (hvis andet ikke er muligt) og med mindst mulig magt og med tydelig forvarsel gribes ind.

 

Sidst, men ikke mindst:

 • Tænk på, hvordan eleverne oplever dig som voksen
  • nærværende,
  • imødekommende,
  • hjælpsom,
  • forstående for det, der er svært,
  • at du viser lyst til at lavet noget med eleven - også udover det fagfaglige
   • spil, snak, bold, PC mm

 

Hvis vi fortsætter med dette og gør endnu mere af det, så vil vi fortsat af elever, forældre, eksterne samarbejdspartnere samt os selv, opleves som et højt specialiseret tilbud i Skanderborg Kommune.

Husk: der er hjælp at hente i huset. Det er mange erfarne kræfter og vejledere, der gerne vil hjælpe. Vi kan fortsat trække på PPR.

 

Spørg dine kolleger i teamet/afdelingen eller LG (koordinator for vejlederne) eller KSU/MT

 • Så kan vi hjælpe med at koble jeres team med netop de kompetencer, I har brug for.
 • PPR kan hjælpe med sparring og vejledning samt supervision.